Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Closer Group Oy käsittelee henkilötietoja.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Closer Group Oy:n tuottamien palveluiden yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, asiakas- ja koulutustilaisuksiin ja muihin tapahtumiin sekä verkkopalveluihimme ja evästeiden kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojaselostetta sovelletaan lisäksi yhteistyökumppaneidemme edustajien henkilötietojen käsittelyyn.

Tämä Closer Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste on laadittu 27.4.2021.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Closer Group Oy (y-tunnus 3162789-3), Meritullinkatu 6 A 8, 00170 Helsinki

Yhteyshenkilö: Kai Rustholkarhu [email protected]

Rekisteriin liittyvissä asioissa pyydämme olemaan yhteydessä kirjallisesti sähköpostilla.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterissä olevista tietoryhmistä

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa elämässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja (asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tietoja ja asiakkaan antamia tietoja, kuten tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä).

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan nimi, yritys ja Y-tunnus, titteli tai ammatti, yrityksen osoite, työpuhelinnumero ja työsähköpostiosoite.
 • Asiakkuuden hoitamiseen liittyvä materiaali sekä viestintä.
 • Tilinumero, laskutus- ja maksutiedot.
 • Rekisteröidyn sähköiseen suoramarkkinointiin tai henkilötietojen käsittelyyn antamaa suostumusta koskevat tiedot sekä edellä mainittujen suostumusten peruuttamista ja rekisteröidyn antamia kieltoja koskevat tiedot.
 • Koulutusten ja muiden tapahtumien osallistujatiedot, asiakastyytyväisyyskyselyt sekä muu asiakasviestintä ja markkinointi.
 • Tiedot, joita rekisteröity antaa esimerkiksi yhteydenottopyyntöjen, palautteiden tai muun viestinnän yhteydessä. IP-osoite, sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, verkkosivujemme haku- ja selailutiedot, selain- ja käyttöjärjestelmätiedot
 • Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot saamme pääasiassa rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään esimerkiksi tarjouksen tekemisen tai asiakassopimuksen solmimisen yhteydessä, asiakassuhteen aikana, markkinoinnin yhteydessä, verkkosivujen lomakkeiden kautta tai yhteydenottopyyntöjen yhteydessä. Asiakassuhteen aikana asiakkaamme voivat toimittaa meille myös asiakkaalle tuottamiimme palveluihin liittyvien muiden henkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietoja voidan kerätä myös yhteisöltä, jonka puolesta rekisteröity toimii, yhteisön verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä. Lisäksi henkilötietoja voidaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä sekä yhteistyökumppaneiltamme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Käsittelemme henkilötietoja muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja muiden Closer Group Oy:n palveluiden tuottaminen
 • asiakasviestintä ja muu asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä toiminta, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakastutkimukset sekä muu asiakas- ja sidosryhmäviestintä
 • koulutusten, asiakastilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestäminen joko meidän toimesta taikka yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa
 • palveluiden ylläpito, kehittäminen ja laadunvarmistaminenliiketoiminnan suunnittelu ja palveluiden kehittäminen sekä raportointi ja analytiikka
 • markkinointi mukaan lukien suoramarkkinointi sekä markkinoinnin kohdentaminen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille sekä markkinoinnin suunnittelu

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista asiakastoimeksiantojemme näkökulmasta ja tässä selosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää pidempään, jos niitä tarvitaan oikeudenkäyntiin tai muuhun oikeudelliseen menettelyyn. Kun henkilötietoa ei enää tarvita, poistamme henkilötiedot rekisteristämme kohtuullisessa ajassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan Closer Group Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla henkilöillä ja pääsy rekistereihin on suojattu vahvalla autentikaatiolla. Kaikki data sijaitsee EU/ETA -alueella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja muutoin siirtää mahdollisten Closer Group Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan kolmansille osapuolille hätätilanteissa tai muissa yllättävissä tilanteissa esimerkiksi omaisuuden suojaamiseksi.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa perintäyhtiöille, luottotietoyrityksille ja muille vastaaville tahoille laskutukseen ja saatavien perintään liittyen.

Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten IT-toimittajia, tapahtumanjärjestäjiä ja kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajia.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
 • Pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Peruuttaa suostumuksensa tietojen säilyttämiseen
 • Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus havaitsemistaan epäkohdista valvontaviranomaiselle
 • Pyydämme esittämään tarkastuspyynnöt, tiedon korjaamis- tai poistamispyynnöt henkilökohtaisesti ja kirjallisesti osoitteella [email protected]